مخروبه ی رویا ....

من عاشق خیابانی هستم که...........هیچ وقت قسمت نشد باهم در آن قدم بزنیم........ ...

دیگر گذشت آن روزها


روزهایی که او تمـــــــام دنیـــایم شده بود

روزهایی که لبخندش برای شادی تمـــــــام دنیا

و اندوهش برایم تمـــــــام ماتـم دنیا بود

روزهایی که

 

برای دیدنش " لحظه شماری " میکردم

دیگر تمـــــ ـ ــــــام شد

آری

مـــــن " مرگ احســــاس " را باور کردم!!!

|یک شنبه 29 بهمن 1391برچسب:,| 19:37|ملینا آریا|

1361140779967162_orig.jpg

|یک شنبه 29 بهمن 1391برچسب:,| 19:30|ملینا آریا|

 

آخربازياست...


سك سك..

پيدات كردم...

اونجا..

توبغل اون...

|یک شنبه 29 بهمن 1391برچسب:,| 19:24|ملینا آریا|

گاهی اوقات دلم میخواهد


خرمایی بخورم و برای خود فاتحه ای بفرستم ؛


شادیش ارزانی کسانی که

 

رفتنم را لحظه شماری میکردند !

|یک شنبه 29 بهمن 1391برچسب:,| 19:23|ملینا آریا|

1361145559823925_orig.jpg

|یک شنبه 29 بهمن 1391برچسب:,| 19:22|ملینا آریا|

دگـــــــر تــــــقــــــدیـــــــر را

بـــــرای نــــــیـــامــد نــت بـــهــانـه نـــکـــن !!!!

مــــرد بـــــــاش...

و بـگــــــو نــخـــواســــتـــــــی....

و نــــــیـــامـــــــدی....!!!

|یک شنبه 29 بهمن 1391برچسب:,| 19:21|ملینا آریا|

 

عـــشـــــقمان بازیِ حُکـــــمی بـــــود

کهـ مَنــــــ اَز دِل مایــــه گـــذاشتـــم

و...

تو از خِشــــــــتـــ !!!

|یک شنبه 29 بهمن 1391برچسب:,| 19:18|ملینا آریا|

تــــــــــو

راه را گم کرده ای،

مــــــــــن

تـــو را گم کرده ام

طـــوری نیست

بایــد به جستجوی خورشیــــد رفت !

|یک شنبه 15 بهمن 1391برچسب:,| 18:5|ملینا آریا|

فـــرامــــوش نمــی شــــوی ،

جـــای پـــای

تـــــــو

مانـــده بـــر تمــــام

مـــن !

|یک شنبه 15 بهمن 1391برچسب:,| 18:0|ملینا آریا|

1359908085303352_orig.jpg

|یک شنبه 15 بهمن 1391برچسب:,| 17:57|ملینا آریا|

دلم برای کسی تنگ است که

 

گمان میکردم: می اید…..

 

میماند…

 

وبه تنهاییم پایان میدهد…

 

امد……

 

رفت…..

 

وبه زندگیم پایان داد

|پنج شنبه 5 بهمن 1391برچسب:,| 19:52|ملینا آریا|

1356914523258177_orig.jpg

|پنج شنبه 5 بهمن 1391برچسب:,| 19:51|ملینا آریا|

 

گفتی دهنم بوی شیر میده و رفتی!

 

هی لعنتی . . . . .!!

 

امشب به افتخارت دهنم بوی مشروب . . .

 

بوی سییگار . . . .

 

بوی دروغ هم میده . . . . .

 

برمیگردی؟؟؟!!

 

|پنج شنبه 5 بهمن 1391برچسب:,| 19:49|ملینا آریا|

دکتر هم دیوانه شد..!!

 

وقتی چند لحظه ای از " سکوتم" را برایش معنا کردم!!

|پنج شنبه 5 بهمن 1391برچسب:,| 19:48|ملینا آریا|

زمانی می رسد که

 

تمام عاشقانه هایم برای تو ،

 

در یک کلمه خلاصه می شود : گور بابات !

 

|پنج شنبه 5 بهمن 1391برچسب:,| 19:47|ملینا آریا|

1356996243180103_orig.jpg

|پنج شنبه 5 بهمن 1391برچسب:,| 19:45|ملینا آریا|

مـَ ـن در ایـ ـن گـُ ـورسـ ـتــانــ ـ ـ ـ

 

اوجِ فـَ ـرسُـ ـودگـ ـے خـ ـود را طـ ــے مــے کُـ ـنـَمـ ـ ـ ـ

 

مهـ ـم نیـ ـست کــہ جســــمَمـــ ـ ـ ـ

 

زیـ ـر خـ ــاک نبـ ـاشـ ـد ...

 

وقـ تــے

 

روحـ ـم در کوهـ ــے از گـ ـرد و غـ ـبــار دلتنـ ـگـ ــے

 

هـ ـر روز متلــــــآشیــــ مـ ــے شـ ـود ....

|پنج شنبه 5 بهمن 1391برچسب:,| 19:38|ملینا آریا|

 

ســرمـــآ خــورده اَم . .

 

حــرف هــآیــَت

 

زمســتــآنـــی اســـت برــآی ِ خودَشــــ

|چهار شنبه 4 بهمن 1391برچسب:,| 19:50|ملینا آریا|

به سادگی رفـت ؛ نــه اینکه دوستم نداشت !

نـــــــــه ، فهمید خیییییییلی دوستش دارم !


|یک شنبه 1 بهمن 1391برچسب:,| 20:19|ملینا آریا|

MisS-A