مخروبه ی رویا ....

من عاشق خیابانی هستم که...........هیچ وقت قسمت نشد باهم در آن قدم بزنیم........ ...

1358578475258492_orig.jpg

|شنبه 30 دی 1391برچسب:,| 23:55|ملینا آریا|

خـواستـــم گلــه کنــم ،

 

از نـا مهربانــی هایــت!

 

امــا ... ...

 

خـوب کــه فکــر میکنــم

 

مـــن بی مقدمــه عاشــق تـــو شـدم . . . .

 

** مخاطب خاص !

|شنبه 30 دی 1391برچسب:,| 23:54|ملینا آریا|

می کوشـ ـم

 

غــم هــ ــآیم رآ غـ ــرق کنــ ــم

 

امــ ــآ

 

بــ ـی شـ ـرف هـــآ یــ ــآد گرفته انــ ــد شنــ ــآ کننــ ــد . . .

|شنبه 30 دی 1391برچسب:,| 23:53|ملینا آریا|

مـَـטּ ،

 

نــآزڪ تــَـ‌ر اَز آنــَ‌مـ ڪـہ

 

تـ‌وآטּِ اَخــ‌مـ هـآیـ‌تــ رآ دآشـ‌تــہ بــآشـ‌مـ

 

وَ سـَ‌خـ‌تــ تــَـ‌ر اَز آنــ‌َمـ ڪـہ

 

دَر مـُ‌قـآبـ‌لـِ خـ‌وآسـ‌تــہ هـایـ‌تــ ، بـ‌شـ‌کــ‌نــ‌مـ

 

مــَ‌ـ‌טּ یـــِــڪ دُخــ‌تــ‌رمـ ... !

|شنبه 30 دی 1391برچسب:,| 23:52|ملینا آریا|

1358578712737340_orig.jpg

|شنبه 30 دی 1391برچسب:,| 23:51|ملینا آریا|

چِقـدر پـــیـراهـن هـای

 

پـشتــ ویتـرینــ مَغـازهـ هــا قَشَنـگَنـد !

 

تـو را کـه در آنهــا تَـصـوّر میکنـمْ

 

وَسـوَسـه ی خـَــریدنشـانــ بـه سَـرَمْـ مـیزنـــَدْ

 

امــا

 

میبیــنــی

 

فـقـط مـانـده بــود اینهــا

 

نبـودنتـْـ را بـه رُخـمـ بِکِشَنــدْ کـه کشیدنــــد...

|شنبه 30 دی 1391برچسب:,| 23:50|ملینا آریا|

داغـــوني اَم

 

از آنجـــا شــــروع شُـــــد کــــه فَهميـــــدَم . . .

 

از ميـــان ايـــــن همــــه بـــود

 

مَــن در آرزوي يکــــي اَم کـــه نَبــــود...

|شنبه 30 دی 1391برچسب:,| 23:48|ملینا آریا|

1358579233394587_orig.jpg

|شنبه 30 دی 1391برچسب:,| 23:48|ملینا آریا|

1357167923433920_orig.jpg

|جمعه 29 دی 1391برچسب:,| 20:6|ملینا آریا|

دُختر کــِہ بآشے...

 

حَتے بــہ سییگارت هَم عَجیب نگاه مے کُنند...

 

بــہ مُوهاے پَریشاטּ و لباس هایت هَم!

 

دُختر کـِـہ باشے....

 

دیگر نِمے فَهمند اسمَت چیست و اهل ِ کُجایے...!

 

فَقط دُختر بُودنت مُهم است...

 

بَراے هَرزه هاے شَهر،

 

بَدטּ ِ عُریانت،

 

مُهم تَر از افکار ِ زیبایت است...!

|جمعه 29 دی 1391برچسب:,| 19:50|ملینا آریا|

حالـــــم خــــوب اســــت !!

 

نــه اشـکـــی ٫

 

نــه آهــــی ٫

 

میخـنـــدم !!

 

امـــا خنــــــــده هـایــم درد میکـنــــد . . .

|جمعه 29 دی 1391برچسب:,| 19:49|ملینا آریا|

1357170682145170_orig.jpg

|جمعه 29 دی 1391برچسب:,| 19:47|ملینا آریا|

دستــــم را بگیــــــــر . . . !

 

ببـــــــــر . . . !

 

بــه دور دســـت هایـــی کــه در دستـــرس هیـــچ . . . !

 

دستـــــی نباشــــم . . . !

|جمعه 29 دی 1391برچسب:,| 19:43|ملینا آریا|

من اهل دیارے هستم ڪـﮧ


دختر و پسر


بــــآ دو جملـﮧ ' عربے ' بـﮧ همـ "محرمـ" میشونــد،


اَمـــآ بـــآ یڪ دنیــــآ عشق نـﮧ(!)

|جمعه 29 دی 1391برچسب:,| 19:42|ملینا آریا|

حالا که رفتی دیگه نمیخوام برگردی....


گورت و از زندگیم گم کن....


همین...

|سه شنبه 26 دی 1391برچسب:,| 22:40|ملینا آریا|

1358273947494419_orig.jpg

|سه شنبه 26 دی 1391برچسب:,| 22:34|ملینا آریا|

اگــــ ـه

 

حوصلــــ ـش رو نــــ ـداری بهــــ ـش بگــــ ـو...

 

امــــ ـا هــــ ـیچ وقت

 

جوری رفتــــ ـار نکن که احســــ ـاس کنه

 

اضــــ ـافــــ ـیه!!!!

|سه شنبه 26 دی 1391برچسب:,| 22:32|ملینا آریا|

فقط كافيه دلت گرفته باشه....:

 

بوي يك عطر آشنا....

 

شنيدن يك آهنگ قديمي...

 

حتی یک تشابه اسمی ....

 

داغونت ميكنه داغون.........!!!

 

 

** تجربه کردم که میگم !

|سه شنبه 26 دی 1391برچسب:,| 22:30|ملینا آریا|

1358274492164717_orig.jpg

|سه شنبه 26 دی 1391برچسب:,| 22:29|ملینا آریا|

دل ِ زبان بسته که بی خودی تنگ نمی شود،

 

حتما دوست داشتنی در کار هست و.......

 

کسی که نیست!!!

|سه شنبه 26 دی 1391برچسب:,| 22:28|ملینا آریا|

حتی موقع مردنم، با من همرنگ نیستی....

 

من سفید بر تن میکنم و تو، سیاه....

|سه شنبه 26 دی 1391برچسب:,| 22:27|ملینا آریا|

1358274980844582_orig.jpg

|سه شنبه 26 دی 1391برچسب:,| 22:26|ملینا آریا|

بوے فـَـــراموشے گرفتــہ اَم

 

رَنگــــِ

 

تَنــــهایے

 

دلشــِکستــِگے

 

بُغــــض وَ خامــــوشے

 

چیــــزے نیستــــ تآریـــخ مَصـــرَفم گذشتــــہ اَستـــــ

|سه شنبه 26 دی 1391برچسب:,| 22:25|ملینا آریا|

خنده ام میگیرد...

 

وقتی پس از مدتها بی خبری

 

بی آنکه سراغی از این دل آواره بگیری

 

میگویی: "دلم برایت تنگ است..."

 

یا مرا به بازی گرفته ای یامعنی واژه هایت راخوب نمیدانی ...

 

دلتنگی ارزانی خودت من دگر دلم را به خدا سپرده ام

|سه شنبه 26 دی 1391برچسب:,| 22:22|ملینا آریا|

 

گآهــے بـہ جـ ـآیـے مے رِسَــב ...

 

ڪﮧ آבَمـ בَســتـ بـہ خــوבڪُشـ×ـے مـے زَنـَ ـב ...

 

 نـَﮧ ایـنـڪﮧ تـیـ×ـغ بـَرבارَב رَگـَـ×ـش رآ بــِزَنــَـב ...

 

نـَﮧ

 

قـِـیـ ــבِ اِحـسـآسَـ×ـشـــ رآ مـے زَنـَב...

|شنبه 23 دی 1391برچسب:,| 20:34|ملینا آریا|

1358009494718484_orig.jpg

|شنبه 23 دی 1391برچسب:,| 20:33|ملینا آریا|

زِندِگـــے پُــر اَز پیچُو خَمــ اَستــــــ...

 

جـــآده هــآے خـــآکــے مـــَرآ کُجـــآ میبَرید؟؟؟

 

صَبــر کُنیـــد...

 

یــآدَمـــ رآ جــآ گُــذآشتـــﮧاَمــــ...

 

میتَرسَمــــ دُوبـــآره بَرگَردَمــــ...

 

**  واسه دل شکسته ی خودم....

|شنبه 23 دی 1391برچسب:,| 20:32|ملینا آریا|

بــــﮧ بــودَטּ هـــآ دیـــر عـــآدَتــــــ کُــטּ....!

 

وَ بــــﮧ نَبــودَטּهـــآ زُود...!

 

آدَمــــ هــآ نَبــودَטּ رآ بِهتـــَــر بَلَدَنـــــــــــــــد...

|شنبه 23 دی 1391برچسب:,| 20:31|ملینا آریا|

کــــــــــــــاش میدانستم

 

چه کسی این سرنوشت را برایم بافت...

 

آن وقت به او میگفتم

 

یقه را آنقدر تنگ بافته ای که

 

نمیتونم بغض هایم را فرو بدهم!!

|شنبه 23 دی 1391برچسب:,| 20:31|ملینا آریا|

1358009070157171_orig.jpg

|شنبه 23 دی 1391برچسب:,| 20:29|ملینا آریا|

ازت متنفرم ....

|پنج شنبه 21 دی 1391برچسب:,| 21:4|ملینا آریا|

1357760188774748_orig.jpg

|پنج شنبه 21 دی 1391برچسب:,| 21:2|ملینا آریا|

نگران اشک‌هایم نباش !


از لبخندم بترس


که معنایش اشک‌های فردای توست…………!

 

**  مخاطب خاص !

|پنج شنبه 21 دی 1391برچسب:,| 20:59|ملینا آریا|

جای خالیت را نفس عمیق می کشم ...

عطرت از تو باوفا تر است

|پنج شنبه 21 دی 1391برچسب:,| 20:57|ملینا آریا|

تصمیمم را گرفته ام


آنقدر دور میشوم


که خواب آمدنت را هم نبینم!

|پنج شنبه 21 دی 1391برچسب:,| 20:56|ملینا آریا|

1357760145629816_orig.jpg

|پنج شنبه 21 دی 1391برچسب:,| 20:54|ملینا آریا|

1357571803915330_orig.jpg

|چهار شنبه 20 دی 1391برچسب:,| 22:50|ملینا آریا|

می سپارمت به خدا

 


خدایی که هیچوقت نخواست تو را به من بسپارد . . .

 

 

** مخاطب خاص

|چهار شنبه 20 دی 1391برچسب:,| 22:47|ملینا آریا|

زندگے تمامش خطاے دید است

 


مـن تـورا مے بینم

 


وتـومـن را نمے بینے

|چهار شنبه 20 دی 1391برچسب:,| 22:44|ملینا آریا|

1357758900362907_orig.jpg

|چهار شنبه 20 دی 1391برچسب:,| 22:43|ملینا آریا|

نگاهم ...

 

خالی ست خیالم ...

 

پُر از یاد نگاهی که رفت

 

کاش دلم را با خود نبُرده باشد... !!

|چهار شنبه 20 دی 1391برچسب:,| 22:40|ملینا آریا|

مـــــــن عاشقـــانـــــه هایـــــــم را

 

روی همیـــــــــن دیـــــــــوار مجـــازی می نویســــــــم !

 

از لــج تــــــــو . . .

 

از لـــج خــــــــودم . . .

 

که حاضـــــــر نبــودیــــــــم یک بار

 

ایـــــــن هــــا را واقعـــــــی بــه هـــم بگوییــــــــم. . . !

 

** مخاطب خاص !

|دو شنبه 18 دی 1391برچسب:,| 19:17|ملینا آریا|

1357570611300769_orig.jpg

|دو شنبه 18 دی 1391برچسب:,| 19:16|ملینا آریا|

وقــتــی تــو حــرفــهــایــم را نــمــیــخــوانــی . . .

 

چــه تــفــاوتــی دارد ؛

 

کـه حـــرف دلـــم را بـنـویـسـم

 

یـا از بـــغـــل دســـتـــی ام کـپـی کـنـم×××

|دو شنبه 18 دی 1391برچسب:,| 19:14|ملینا آریا|

1357572132383196_orig.jpg

|دو شنبه 18 دی 1391برچسب:,| 19:13|ملینا آریا|

زنان قـــــــــوی دردهای خود را

 

مانند کفشهای پاشنه بلند میپوشند

 

مهــم نیست چقـــــدر اذیت می شوند

 

شما فقــــــط زیبایی آنهـا را می توانید بینیــد...

|دو شنبه 18 دی 1391برچسب:,| 19:11|ملینا آریا|

دستانت را بـ ـ ـ ه من بده . . .

 

بـ ـ ـ ه جز حضور تـ ـ ـ ـو . . .

 

هیچ چیــــــــز این جهــــــــان را جـــــــدی نگرفتـ ـ ـ م. . .

 

حتــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـی عـ ـشـ ـق را. . .

|دو شنبه 18 دی 1391برچسب:,| 19:10|ملینا آریا|

1357572182787294_orig.jpg

|دو شنبه 18 دی 1391برچسب:,| 19:9|ملینا آریا|

روزے مے رسَـد کـِﮧ

 

دَر خیال خُـود جای خالے ام را حِس کـُـنے

 

دَر دِلَت با بغض بگـُویے : " ڪاش اینجآ بود "

 

اما مَـטּ دیگـَـر بـﮧ פֿـوآبَت هَم نِمے آیَم!!

|دو شنبه 18 دی 1391برچسب:,| 19:3|ملینا آریا|

بعضــــــــی دردها و چیزها،،،

 

چــــــــــــــــــــــــــــقدر دیـــــدن و شـــــــنیـــدنــــش

 

تحــــــــــمل میخـــــــــــــــواد….

 

خالــــــــی ام از حـــــــــــرف….

 

پـــــرم از دلـــتـنـــگی!!!

|دو شنبه 18 دی 1391برچسب:,| 19:2|ملینا آریا|

MisS-A